دستگاه تراش فرز و دریل چند کاره رومیزی و کوچک

MP10030

MP7533E-1/900

MP7025

MP5042

MP4042/3A

دستگاه-تراش-فرز-چندکاره دستگاه-تراش-دستگاه-فرز دستگاه-تراش-فرز-چند-کاره دستگاه-فرز-تراش-چندمنظوره دستگاه-تراش-فرز-چندمنظوره

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 300mm
فاصله بین مرکز ها : 1000mm
توان موتور : 1.1/1.5KW
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 80mm
توان موتور : 600W
مشخصات بیشتر »

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 330mm
فاصله بین مرکز ها : 900mm
توان موتور : 1.1KW
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل :50mm
توان موتور : 750W
مشخصات بیشتر »
مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 250mm
فاصله بین مرکز ها : 700mm
توان موتور : 750W
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 210mm
توان موتور : 600W
مشخصات بیشتر »

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 420mm
فاصله بین مرکز ها : 500mm
توان موتور : 550W
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 85mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »

مشخصات تراش :
قطر کارگیر تا روی بستر : 420mm
فاصله بین مرکز ها : 400mm
توان موتور : 550W
......
مشخصات فرز و دریل :
حداکثر جابجایی اسپیندل : 85mm
توان موتور : 550W
مشخصات بیشتر »